رئیس جمهور در ستاد ملی مقابله با کرونا
میزان رعایت نکات بهداشتی و پیشگیری در جامعه در اردیبهشت ۸۰ درصد بوده و امروز به ۲۰ درصد رسیده که نگران کننده است.